Generalni konzulat RS Celovec /Izredni dogodki /COVID-19 /

Koronavirus COVID-19

Nazadnje posodobljeno: 29.10.2020

Če se nahajate v Avstriji, priporočamo redno spremljanje avstrijskih medijev, ki ažurno poročajo o novih primerih okužbe in ukrepih. Upoštevajte navodila lokalnih oblasti in ravnajte preventivno.

Ob sumu okužbe svetujejo, da ostanete doma in pokličete na telefonsko številko 1450, kjer boste prejeli nasvet strokovnjaka glede nadaljnjega postopanja. Obisk osebnega zdravnika ali bolnice se odsvetuje.

Telefonska linija za splošna vprašanja v zvezi s koronavirusom (COVID-19): 0800 555 621.
 
PREHAJANJE MEJE MED SLOVENIJO IN AVSTRIJO

Vstop v Slovenijo

Brez karantene lahko v Slovenijo vstopajo osebe, ki prihajajo iz držav (oziroma administrativnih enot teh držav) na zelenem seznamu, pod pogojem, da niso pozitivni na SARS-CoV-2 oziroma ne kažejo bolezenskih znakov. Pri tem morajo izkazati, da se v zadnjih 14 dneh niso mudili v državah, za katere ob vstopu velja odredba karantene.

Posebna ugodnost velja za prihode iz držav članic EU ali schengenskega območja, kjer brez karantene lahko vstopajo tudi osebe, ki prihajajo iz držav (oziroma administrativnih enot) na oranžnem seznamu. V Avstriji je na oranžnem seznamu samo zvezna dežela Koroška, medtem ko je za prihode iz vseh ostalih predelov Avstrije predpisana 10 dnevna karantena, razen v primeru spodaj navedenih 17 izjem.

1 –čezmejnemu dnevnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic EU ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant;
2 –osebi, ki je napotena na opravljanje nalog v sektorju mednarodnega prevoza ali z njega;
3 –osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko Slovenijo ali iz nje v gospodarskem prometu ter za tovorni in potniški promet v tranzitu in zapusti Slovenijo v 12 urah po prehodu meje;
4 –osebi, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo in jo zapusti najpozneje v 12 urah po vstopu;
5 –osebi z diplomatskim potnim listom;
6 –članu tuje uradne delegacije, ki prihaja v Republiko Slovenijo na podlagi potrdila ali uradnega vabila pristojnega državnega organa, ali članu uradne delegacije Republike Slovenije, ki se vrača iz tujine;
7 –predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvaja uradno nalogo in zapusti Republiko Slovenijo takoj, ko je po opravljeni nalogi to mogoče;
8 –pripadniku Slovenske vojske, policije ali uslužbencu državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini, ter uslužbencu državnih organov na službeni poti v tujini (opraviti mora testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) ob prihodu v Slovenijo);
9 –osebi, ki prehaja mejo (dnevno ali občasno) zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali tujini in to izkazuje z ustreznimi dokazili, ter njenim staršem oziroma drugi osebi, ki jo prevažajo, in se vračajo čez mejo v 24 urah po prehodu meje;
10 –osebi, ki prehaja mejo zaradi nujnih neodložljivih osebnih opravkov ali nujnih poslovnih razlogov in to izkaže z ustreznim dokazilom ter se vrača čez mejo v najkrajšem času, ki je potreben za izvedbo opravila, vendar ne več kot 48 ur po prehodu meje (velja tudi za ožje družinske člane osebe, če potujejo skupaj z njo);
11 –osebi, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;
12 –osebi, ki ima dokazilo o načrtovanem nujnem zdravstvenem pregledu ali posegu v državi članici EU ali schengenskega območja ter se vrača čez mejo takoj po končanem zdravstvenem pregledu ali posegu oziroma takoj, ko mu zdravstveno stanje to dopušča (skupaj z njenim spremljevalcem, kadar je ta zaradi zdravstvenega stanja nujno potreben);
13 –dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del (velja tudi za ožje družinske člane osebe, če potujejo skupaj z njo);
14 –državljanu Republike Slovenije ali tujcu s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki je lastnik nepremičnine ali bivalnega plovila v sosednji državi ali ima na podlagi pogodbe o zakupu oziroma najemu ali drugi pogodbi pravico do uporabe nepremičnine, bivalnega plovila ali parcele v avtokampu v sosednji državi, iz katere vstopa v Republiko Slovenijo, in to izkaže z ustreznimi listinami, če se vrača v državo v 48 urah po izstopu (velja tudi za ožje družinske člane osebe, če potujejo skupaj z njo);
15 –osebi, ki državljanu Republike Slovenije ali tujcu s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki je lastnik ali najemnik kmetijske površine v sosednji državi, pomaga pri sezonskem pobiranju kmetijskih pridelkov in to izkaže z ustreznim dokazilom, če se vrača čez mejo v 24 urah po izstopu iz Republike Slovenije.

16 –osebi, ki prehaja mejo iz družinskih razlogov zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani in se vrača čez mejo v 72 urah po prehodu meje;
17 –osebi, ki še ni dopolnila 14 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki je predložil negativni test.

Po novem se karantena prav tako ne odredi, če oseba ob prehodu meje predloži negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od 48 ur in je bil opravljen pri organizaciji ali posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala za ustrezna in verodostojna ter sta navedena na seznamu na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.

Po prestopu meje je treba upoštevati Odlok o začasni delni omejitvi gibanja. Slednji osebam, ki na podlagi zgoraj opisanega postopka vstopajo v Slovenijo, omogoča zadrževanje zgolj znotraj ene (ciljne) občine v Sloveniji. Prehod v druge občine je možen le v primeru izjem v 4. in 1. členu navedenega odloka.

 

Vstop v Avstrijo

Brez predložitve testa na COVID -19 oz. karantene lahko v Avstrijo vstopajo osebe, ki imajo prijavljeno bivališče v Avstriji ali v eni od držav s seznama varnih držav (priloga A). Ob vstopu morajo verodostojno izkazati, da se v zadnjih 10 dneh niso mudile v državah, za katere ob vstopu velja odredba karantene.

Za vse druge osebe je še vedno predvidena 10-dnevna karantena ali predložitev negativnega testa na SARS-CoV-2 iz uradno priznanega laboratorija na za to predvidenem avstrijskem obrazcu v nemškem ali angleškem jeziku, ki ne sme biti starejši od 3 dni (oz. 72 ur).

Mejni prehodi

Državljani Slovenije in Avstrije lahko slovensko - avstrijsko mejo prestopajo na vseh mejnih prehodih, ki so bili prehodni pred izbruhom krize s COVID-19.

Vsi drugi lahko mejo prestopijo le na:
1. Karavankah – Karawankentunnel (A11)
2. Ljubelju – Loibeltunnel  (odprt 24 ur)
3. Šentilju (avtocesta) – Spielfeld (Autobahn)
4. Šentilj (železniška postaja) – Spielfeld (Bahnhof).

Opozarjamo, da je na mejnih prehodih, tako kot pred uvedbo ukrepov zaradi COVID-19, po potrebi potrebno predložiti veljaven potni list ali osebno izkaznico.

Letalski promet

Za vstop v Avstrijo preko letališč veljajo enaki ukrepi kot po kopnem. Slovenski državljani lahko vstopijo v Avstrijo, če prihajajo iz držav znotraj schengenskega območja, ki so na avstrijskem seznamu varnih držav, in lahko dokažejo, da v zadnjih 14 dneh teh držav niso zapustili. V kolikor prihajajo iz katere druge države, se jim ob vstopu v Avstrijo odredi 10-dnevna karantena.

V kolikor slovenski državljan pristane v Avstriji in takoj po pristanku nadaljuje tranzit do Slovenije (prevoz sorodnikov ali prijateljev, vlak, rent-a-car, ipd.), karantena ni obvezna, saj se oseba nahaja v tranzitu v domovino.

 

 

AKTUALNI UKREPI ZA OMEJEVANJE ŠIRJENJA COVID-19 V AVSTRIJI (stanje na dan 26.08.2020) so dostopni na spletni strani Zveznega ministrstva za socialne zadeve, zdravstvo, nego in varstvo potrošnikov.

Dodatne informacije so na voljo na straneh:

Posebne informacije za podjetja (BMWD) / tudi za (poslovne) popotnike na izpostavljena rizična območja z navezavami na posamezne države (BMEIA)


Najnovejše informacije, stopnje varnosti in ukrepi v posameznih državah so dostopne tukaj.