Generalni konzulat RS Celovec /COVID-19 /Covid-19 /

COVID-19

Nazadnje posodobljeno: 12.4.2021

 

PREHAJANJE MEJE MED SLOVENIJO IN AVSTRIJO

 

Vstop v Slovenijo

Brez karantene lahko v Slovenijo vstopajo osebe, ki prihajajo iz držav (oziroma administrativnih enot teh držav), ki niso na rdečem seznamu, pod pogojem, da niso pozitivni na SARS-CoV-2 oziroma ne kažejo bolezenskih znakov. Pri tem morajo dokazati, da se v zadnjih 14 dneh niso mudili v državah, za katere ob vstopu velja odredba karantene.

Celotna Avstrija se trenutno nahaja na rdečem seznamu, zato je za prihode iz Avstrije predpisana 10 dnevna karantena.

Karantene se ne odredi, če se na meji ob vstopu v Slovenijo predloži:
- negativni PCR test
, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, 
- potrdilo o pozitivnem PCR testu na SARS-CoV-2, ki je starejše od 21 dni, vendar ni starejše od 6 mesecev, ali potrdilo zdravnika, da je prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev;
- dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj 7 dni ali proizvajalca MODERNA najmanj 14 dni oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni;

Od 12. do 18. aprila 2021 je vstop brez karantene možen tudi naslednjim izjemam:
1. osebi, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C št. 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1) ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;
2. osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko Slovenijo v gospodarskem prometu ali za tovorni ali potniški promet v tranzitu, če zapusti Republiko Slovenijo v osmih urah po vstopu v Republiko Slovenijo, in osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb iz Republike Slovenije v gospodarskem prometu in se v Republiko Slovenijo vrača v osmih urah po izstopu iz Republike Slovenije;
3. osebi, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo in zapusti Republiko Slovenijo najpozneje v šestih urah po vstopu;
4. osebi z diplomatskim potnim listom;
5. predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in zapusti Republiko Slovenijo takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče, in predstavniku slovenskega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in se iz druge države vrača takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče;
6. osebi, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;
7. otroku, ki še ni dopolnil 15 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo;
8. pripadniku služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev ali drugi osebi, ki izvaja humanitarne prevoze ali nudi pomoč pri reševanju in odpravi posledic elementarnih nesreč, in se čez mejo vrača v 24 urah po prehodu meje;
9. pripadniku Slovenske vojske, ki se vrača iz mednarodne operacije ali misije;
10. pripadniku policije ali uslužbencu državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini, ter uslužbencem državnih organov in akreditiranim novinarjem na službeni poti v tujini (mora opraviti testiranje s PCR testom ob prihodu v Slovenijo, pogoje za osamitev pa ji do prejema izvida testiranja zagotovi delodajalec);
11. osebi, ki še ni dopolnila 15 let in ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili;
12. dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najpozneje v desetih urah po prehodu meje;
13. osebi, ki mejo prehaja iz nujnih razlogov, vezanih na odpravo neposredne nevarnosti za zdravje, življenje, premoženje ali nastanek materialne škode in se vrača čez mejo v 12 urah po prehodu meje.

Vstop v Slovenijo brez karantene se dovoli tudi naslednjim izjemam, ki pa morajo v ta namen predložiti negativni PCR ali antigenski test, ki ni starejši od sedem dni od odvzema brisa:
1. čezmejnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot delovni migrant, in se vrača v 5 dneh po prehodu meje;
2. osebi, ki je napotena na ali z čezmejnega opravljanja storitev v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje in se vrača najkasneje v 5 dneh po prehodu meje;
3. osebi, ki je že dopolnila 15 let in ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili;
4. osebi, ki prevaža osebo iz 11. točke prejšnjega odstavka tega člena oziroma osebo iz prejšnje točke in se čez mejo vrne takoj po opravljenem prevozu;
5. osebi, ki je naročena na zdravstveno storitev v Republiki Sloveniji in se čez mejo vrne takoj po opravljeni storitvi. Če je na zdravstveno storitev naročena mladoletna oseba, lahko pod enakimi pogoji vstopi njen skrbnik, če potujeta skupaj;
6. državljanu države članice Evropske unije ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice Evropske unije ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih članov, starševsko skrb in stik z otrokom, vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi, in se čez mejo vrača v 12 urah po prehodu meje.

Vsem je prestop dovoljen na mejnih prehodih kategorije A, ki obratujejo neprekinjeno:
- Karavanke,
- Ljubelj,
- Šentilj (avtocesta),
- Gornja Radgona in
- Gederovci.

Ostali mejni prehodi (kategorija B) delujejo v omejenem obsegu. Namenjeni so le osebam, ki uveljavljajo eno od zgoraj navedenih izjem:
- Holmec (med 5. in 23. uro),
- Vič (med 5. in 23. uro),
- Šentilj - magistrala (med 5. in 7. uro ter 17. in 19. uro),
- Trate (med 4:30 in 7:30 uro ter 16. in 20. uro),
- Jurij (med 6. in 7:30 uro ter 16. in 18. uro) in
- Kuzma (med 4. in 23. uro).

 

Vstop v Avstrijo

1- Za vse prihode iz Slovenije se praviloma odredi 10-dnevna karantena, ki se jo z negativnim PCR ali antigenskim testom na SARS-CoV-2 lahko prekine šele po petih dneh. Poleg tega je za prihode iz Slovenije že ob vstopu v državo treba predložiti negativni PCR test, ki ne sme biti starejši od 3 dni (oz. 72 ur) od odvzema brisa, ali ali negativni antigenski test, ki ne sme biti starejši od 48 ur od odvzema brisa,  oziroma test opraviti najkasneje v 24 urah po vstopu v državo. Tuji testi morajo biti izdani v nemškem ali angleškem jeziku in vsebovati naslednje podatke: ime in priimek testiranega, datum rojstva testiranega, datum in ura odvzema brisa, rezultat testiranja, podpis osebe, ki je odvzela bris, ter žig institucije, ki je test opravila, ALI biti izdani na avstrijskem obrazcu (v nemškem ali angleškem jeziku). Vsak vstop v Avstrijo je treba predhodno registrirati in potrdilo o registraciji v elektronski ali fizični obliki predložiti na meji. Prijava se izvede na naslednjih povezavah (nemška, angleška) in ne sme biti izvedena prej kot 72 ur pred vstopom v Avstrijo.

2 - Brez karantene lahko na podlagi negativnega PCR ali antigenskega testa, ki ne sme biti starejši od 72 oz. 48 ur od odvzema brisa, v državo vstopijo naslednje izjeme:
- humanitarni delavci,
- osebe ki vstopajo iz poklicnih razlogov (velja tudi za negovalke/ce),
- spremljevalno zdravstveno osebje,
- osebe, ki se udeležujejo nujnih upravnih ali sodnih obveznosti/postopkov,
- tujci s posebno legitimacijsko izkaznico.

Če se negativnega testa ne predloži, se odredi karantena, ki se jo lahko kadarkoli prekine z negativnim PCR ali antigenskim testom. Za vstop v Avstrijo se je treba predhodno registrirati in potrdilo o registraciji v elektronski ali fizični obliki predložiti na meji. Prijava se izvede na naslednjih povezavah (nemška, angleška) in ne sme biti izvedena prej kot 72 ur pred vstopom v Avstrijo. Tuji testi morajo biti izdani v nemškem ali angleškem jeziku in vsebovati naslednje podatke: ime in priimek testiranega, datum rojstva testiranega, datum in ura odvzema brisa, rezultat testiranja, podpis osebe, ki je odvzela bris, ter žig institucije, ki je test opravila, ALI biti izdani na avstrijskem obrazcu (v nemškem ali angleškem jeziku).

3 - Vstop brez karantene je na podlagi ustreznih dokazil vstop omogočen naslednjim izjemam:
- redni (najmanj mesečni) obiski družinskih članov ali življenjskega partnerja,
- redni (najmanj mesečni) prihodi na delo (razen negovalke/ci),
- redni (najmanj mesečni) prihodi zaradi šolanja.
 
V ta namen je treba predložiti negativni PCR ali antigenski test, ki od 1.4.2021 ne sme biti starejši od 72 ur od odvzema brisa (pred tem 7 dni), oziroma PCR ali antigensko testiranje opraviti najkasneje v 24 urah po vstopu v državo. Tuji testi morajo biti izdani v nemškem ali angleškem jeziku in vsebovati naslednje podatke: ime in priimek testiranega, datum rojstva testiranega, datum in ura odvzema brisa, rezultat testiranja, podpis osebe, ki je odvzela bris, ter žig institucije, ki je test opravila, ALI biti izdani na avstrijskem obrazcu (v nemškem ali angleškem jeziku). Prav tako je treba izvesti predhodno registracijo in potrdilo o registraciji v elektronski ali fizični obliki predložiti na meji. Prijava se izvede na naslednjih povezavah (nemška, angleška). Z vsako spremembo se mora registracija izvesti na novo. oziroma se mora na novo izvesti najmanj vsakih 28 dni.

4 - Brez negativnega testa, brez nastopa karantene in brez registracije, a na podlagi ustrezni dokazil, vstop v Avstrijo ostaja možen naslednjim izjemam:
- nepredvidljivi, neprestavljivi in drugi neodložljivi družinski razlogi (težka bolezen, smrt, rojstvo, oskrba oseb v nujnih primerih),
- prevoz blaga in potnikov,
- tranzit čez državo brez postankov (predpisan obrazec v nemškem ali angleškem jeziku)
- otroci do 10 leta starosti

V to kategorijo sodi tudi vstop zaradi nujnega medicinskega posega, s to izjemo, da je v tem primeru potrebna registracija (nemška, angleška - ne prej kot 72 ur pred vstopom v Avstrijo) in predložitev posebnega obrazca v nemškem ali angleškem jeziku.

Odlok o vstopu v Avstrijo najdete tukaj.