Generalni konzulat RS Celovec /COVID-19 /Covid-19 /

COVID-19

Nazadnje posodobljeno: 26.2.2021

 

PREHAJANJE MEJE MED SLOVENIJO IN AVSTRIJO

 

Vstop v Slovenijo

Brez karantene lahko v Slovenijo vstopajo osebe, ki prihajajo iz držav (oziroma administrativnih enot teh držav), ki niso na rdečem seznamu, pod pogojem, da niso pozitivni na SARS-CoV-2 oziroma ne kažejo bolezenskih znakov. Pri tem morajo dokazati, da se v zadnjih 14 dneh niso mudili v državah, za katere ob vstopu velja odredba karantene.

Avstrija se nahaja na rdečem seznamu, zato je za prihode iz Avstrije predpisana 10 dnevna karantena, ki jo je kadarkoli možno prekiniti z negativnim PCR ali antigenskim (HAG) testom na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19).

Karantene se ne odredi, če se na meji ob vstopu v Slovenijo predloži negativni PCR test, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je bil opravljen v državah članicah EU oziroma schengenskega območja, ali negativni antigenski (HAG) test, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa in je bil opravljen v državah članicah EU oziroma schengenskega območja.

Od 26. februarja do 5. marca 2021 velja novi odlok, po katerem je vstop brez karantene možen naslednjim izjemam:
1- osebi, napoteni na opravljanje nalog v sektorju mednarodnega prevoza* ali z njega;;
2 - osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko Slovenijo v gospodarskem prometu ali za tovorni ali potniški promet v tranzitu*, če zapusti Republiko Slovenijo v osmih urah po vstopu, in osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb iz Republike Slovenije v gospodarskem prometu in se v Republiko Slovenijo vrača v osmih urah po izstopu iz nje;
3 - osebi, ki potuje v tranzitu* čez Republiko Slovenijo in jo zapusti najkasneje v šestih urah po vstopu;
4 - osebi z diplomatskim potnim listom;
5 - predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in zapusti Republiko Slovenijo takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče, in predstavniku slovenskega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in se iz druge države vrača takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče;
6 - pripadniku Slovenske vojske, policije ali uslužbencu državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini, ter uslužbencem državnih organov na službeni poti v tujini;
7 - osebi, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;
8 - otroku, ki še ni dopolnil 13 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo;
9 - pripadniku služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev ali drugi osebi, ki izvaja humanitarne prevoze ali nudi pomoč pri reševanju in odpravi posledic elementarnih nesreč in se vrača čez mejo najkasneje v 48 urah po prehodu meje;
10 - dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najkasneje v desetih urah po prehodu meje;

11. osebi, ki predloži dokazilo o pozitivnem HAGT ali PCR izvidu testa na SARS-CoV-2, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od 6 mesecev ali potrdilo zdravnika, da je prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev;
12. osebi, ki predloži potrdilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj 7 dni ali proizvajalca MODERNA najmanj 14 dni oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni;

13- ker Avstrija sodi med države članice Evropske unije, katerih 14-dnevna incidenca primerov okužbe s SARS-CoV-2 na 100.000 prebivalcev je nižja od 14-dnevne incidence v Republiki Sloveniji (14-dnevno incidenco primerov lahko spremljate tukaj), je na enak način (brez karantene) vstop v Slovenijo omogočen tudi:

13 a - čezmejnemu dnevnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant, in se vrača v 14 urah po prehodu meje;
13 b - osebi, ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili. Če je oseba mladoletna ali iz drugih razlogov ne more potovati sama, lahko pod enakimi pogoji vstopi tudi oseba, ki jo prevaža, vendar se mora čez mejo vrniti takoj po opravljenem prevozu;
13 c - državljanu države članice Evropske unije ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice Evropske unije ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih članov, starševsko skrb in stik z otrokom, vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi, ali je odpravljal neposredno nevarnost za zdravje, življenje in premoženje, in se čez mejo vrača v roku 12 ur po prehodu meje;
13 d - osebi, ki je naročena na zdravstveno storitev v Republiki Sloveniji in se čez mejo vrne takoj po opravljeni storitvi. Če je na zdravstveno storitev naročena mladoletna oseba, lahko pod enakimi pogoji vstopi njen skrbnik, če potujeta skupaj.

* Izjema za opravljanje nalog v sektorju mednarodnega prevoza velja za voznike s tovornim vozilom. Ko so vozniki brez tovornega vozila in v Sloveniji nimajo prijavljenega začasnega ali stalnega bivališča, lahko uveljavljajo izjemo, ki velja za voznike v mednarodnem prometu (1. točka prvega odstavka 6. člena odloka). Vozniki brez tovornega vozila, ki imajo v Sloveniji prijavljeno začasno ali stalno bivališče, pa te izjeme ne morejo uveljavljati.

* Tranzit pomeni, da mora oseba v 6 urah zapustiti Slovenijo, pri tem pa mora pot opraviti brez nepotrebnega in odvečnega ustavljanja ter zapuščanja tranzitne poti. Potniki lahko na poti opravijo nujna opravila v tranzitu, kot je točenje goriva, postanek za fiziološke potrebe, ne smejo pa tudi prenočevati. Oseba v tranzitu mora imeti s sabo veljavno potovalno listino (tudi vizum ali dovoljenje za prebivanje, ko je to potrebno) ter dokument o namenu in cilju tranzita (od 14. julija naprej morajo dokument o namenu in cilju tranzita predložiti samo nerezidenti EU; za rezidente EU zadostuje veljavna potovalna listina). Osebi, za katero se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bo mogla zapustiti ozemlja Slovenije, se vstop v Slovenijo ne dovoli.

* Za osebe iz 11. in 12. točke se upoštevajo dokazila o testiranju oziroma cepljenju, ki so bila izdana v državah članicah EU oziroma schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in NLZOH prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH. Potrdilo zdravnika iz 11. točke se upošteva, če je bilo izdano v državah članicah EU oziroma schengenskega območja.

 

Vstop v Avstrijo

1- Za vse prihode iz Slovenije se praviloma odredi 10-dnevna karantena, ki se jo z negativnim PCR ali antigenskim testom na SARS-CoV-2 lahko prekine šele po petih dneh. Poleg tega je za prihode iz Slovenije že ob vstopu v državo treba predložiti negativni PCR ali antigenski test, ki ne sme biti starejši od 3 dni (oz. 72 ur) od odvzema brisa, oziroma ga opraviti najkasneje v 24 urah po vstopu v državo. Tuji testi morajo biti izdani v nemškem ali angleškem jeziku in vsebovati naslednje podatke: ime in priimek testiranega, datum rojstva testiranega, datum in ura odvzema brisa, rezultat testiranja, podpis osebe, ki je odvzela bris, ter žig institucije, ki je test opravila, ALI biti izdani na avstrijskem obrazcu (v nemškem ali angleškem jeziku). Vsak vstop v Avstrijo je treba predhodno registrirati in potrdilo o registraciji v elektronski ali fizični obliki predložiti na meji. Prijava se izvede na naslednjih povezavah (nemška, angleška) in ne sme biti izvedena prej kot 72 ur pred vstopom v Avstrijo.

2 - Brez karantene lahko na podlagi negativnega PCR ali antigenskega testa, ki ne sme biti starejši od 3 dni (oz. 72 ur) od odvzema brisa, v državo vstopijo naslednje izjeme:
- humanitarni delavci,
- osebe ki vstopajo iz poklicnih razlogov (velja tudi za negovalke/ce),
- spremljevalno zdravstveno osebje,
- osebe, ki se udeležujejo nujnih upravnih ali sodnih obveznosti/postopkov,
- tujci s posebno legitimacijsko izkaznico.

Če se negativnega testa ne predloži, se odredi karantena, ki se jo lahko kadarkoli prekine z negativnim PCR ali antigenskim testom. Za vstop v Avstrijo se je treba predhodno registrirati in potrdilo o registraciji v elektronski ali fizični obliki predložiti na meji. Prijava se izvede na naslednjih povezavah (nemška, angleška) in ne sme biti izvedena prej kot 72 ur pred vstopom v Avstrijo. Tuji testi morajo biti izdani v nemškem ali angleškem jeziku in vsebovati naslednje podatke: ime in priimek testiranega, datum rojstva testiranega, datum in ura odvzema brisa, rezultat testiranja, podpis osebe, ki je odvzela bris, ter žig institucije, ki je test opravila, ALI biti izdani na avstrijskem obrazcu (v nemškem ali angleškem jeziku).

3 - Vstop brez karantene je na podlagi ustreznih dokazil vstop omogočen naslednjim izjemam:
- redni (najmanj mesečni) obiski družinskih članov ali življenjskega partnerja,
- redni (najmanj mesečni) prihodi na delo (razen negovalke/ci),
- redni (najmanj mesečni) prihodi zaradi šolanja.
 
V ta namen je treba predložiti negativni PCR ali antigenski test, ki ne sme biti starejši od 7 dni od odvzema brisa, oziroma PCR ali antigensko testiranje opraviti najkasneje v 24 urah po vstopu v državo. Tuji testi morajo biti izdani v nemškem ali angleškem jeziku in vsebovati naslednje podatke: ime in priimek testiranega, datum rojstva testiranega, datum in ura odvzema brisa, rezultat testiranja, podpis osebe, ki je odvzela bris, ter žig institucije, ki je test opravila, ALI biti izdani na avstrijskem obrazcu (v nemškem ali angleškem jeziku). Prav tako je treba izvesti predhodno registracijo in potrdilo o registraciji v elektronski ali fizični obliki predložiti na meji. Prijava se izvede na naslednjih povezavah (nemška, angleška) in velja sedem dni. Z vsako spremembo, kamor sodi tudi novo PCR ali antigensko testiranje, se mora registracija izvesti na novo.

4 - Brez negativnega testa, brez nastopa karantene in brez registracije, a na podlagi ustrezni dokazil, vstop v Avstrijo ostaja možen naslednjim izjemam:
- nepredvidljivi, nepredstavljivi in drugi neodložljivi družinski razlogi (težka bolezen, smrt, rojstvo, oskrba oseb v nujnih primerih),
- prevoz blaga in potnikov,
- tranzit čez državo brez postankov (predpisan obrazec v nemškem ali angleškem jeziku)
- otroci do 10 leta starosti

V to kategorijo sodi tudi vstop zaradi nujnega medicinskega posega, s to izjemo, da je v tem primeru potrebna registracija (nemška, angleška - ne prej kot 72 ur pred vstopom v Avstrijo) in predložitev posebnega obrazca v nemškem ali angleškem jeziku.

Odlok o vstopu v Avstrijo najdete tukaj.

 

Mejni prehodi

Opozarjamo, da je na mejnih prehodih, tako kot pred uvedbo ukrepov zaradi COVID-19, po potrebi potrebno predložiti veljaven potni list ali osebno izkaznico.
 

Letalski promet

Za vstop v Avstrijo preko letališč veljajo enaki ukrepi kot po kopnem. Slovenski državljani lahko vstopijo v Avstrijo, če prihajajo iz držav znotraj schengenskega območja, ki so na avstrijskem seznamu varnih držav, in lahko dokažejo, da v zadnjih 14 dneh teh držav niso zapustili. V kolikor prihajajo iz katere druge države, se jim ob vstopu v Avstrijo odredi 10-dnevna karantena.

V kolikor slovenski državljan pristane v Avstriji in takoj po pristanku nadaljuje tranzit do Slovenije (prevoz sorodnikov ali prijateljev, vlak, rent-a-car, ipd.), karantena ni obvezna, saj se oseba nahaja v tranzitu v domovino.

 

IZVAJANJE PREVOZA BLAGA IN POTNIKOV

Tudi v času COVID-19 v Avstriji ni posebnih omejitev glede izvajanja PREVOZA BLAGA oz. se ta izvaja kot običajno.

Pri tem velja izpostaviti, da relevantni avstrijski odlok o vstopu v Avstrijo v povezavi s COVID-19 (COVID-19-Einreiseverordnung) posebej izpostavlja (1. točka prvega odstavka člena 8), da omejitve iz odloka pri vstopu v Avstrijo na veljajo za prevoz blaga in potnikov.

Glede PREVOZA POTNIKOV ima Avstrija oblikovano rešitev, ki se uporablja tudi za taksiste ali za sopotnike iz različnih gospodinjstev ("skupnosti v vozilu" oz. "Fahrgemenischaft") in sicer, da lahko v vsaki sedežni vrsti sedita največ 2 osebi (torej v vozilu za 5 oseb poleg voznika še največ 4 osebe, v vozilu za 9 oseb pa še največ 5 (pri 3 vrstah) oz. 7 (pri 4 vrstah). Omejitve veljajo le za osebe, ki ne spadajo v isto gospodinjstvo. Izjema (polna zasedenost) je mogoča tudi pri prevozih otrok, dijakov ter oseb z omejitvami. Vse osebe, vključno z voznikom, morajo v vozilu nositi zaščitno masko (razen otroci do 6 let in tisti, ki jim to omejuje zdravstveno stanje). Za izvajanje teh dejavnosti prav tako ne velja dnevna omejitve izhoda (med 20.00 in 6.00).

Sicer pa tako na javnih mestih kot v (javnem) prometu velja splošna usmeritve ohranjanja vsaj 2 m razdalje, nošenje zaščitnih mask ipd. V tej zvezi je pristojno ministrstvo s socialnimi partnerji oblikovalo usmeritve oz. higienska pravila - Potniška karta (Fahrgast-Charta), ki jo najdete na tej povezavi: https://infothek.bmk.gv.at/assets/uploads/2020/04/FahrgastCharta.pdf.

Javni promet poteka pretežno normalno (nekatere proge z manjšo frekvenco), mednarodni je v nekaterih segmentih omejen (tudi poseben vlak CAT Dunaj-letališče Schwechat ustavljen; potniški promet med SI in AT s 16.11.2020 ustavljen): več o tem: https://www.oebb.at/de/neuigkeiten/einschraenkungen-im-bahnverkehr.

Če se nahajate v Avstriji, priporočamo redno spremljanje avstrijskih medijev, ki ažurno poročajo o novih primerih okužbe in ukrepih. Upoštevajte navodila lokalnih oblasti in ravnajte preventivno.
 
Ob sumu okužbe svetujejo, da ostanete doma in pokličete na telefonsko številko 1450, kjer boste prejeli nasvet strokovnjaka glede nadaljnjega postopanja. Obisk osebnega zdravnika ali bolnice se odsvetuje.

Telefonska linija za splošna vprašanja v zvezi s koronavirusom (COVID-19): 0800 555 621.

AKTUALNI UKREPI ZA OMEJEVANJE ŠIRJENJA COVID-19 V AVSTRIJI (stanje na dan 26.08.2020) so dostopni na strani Zveznega ministrstva za socialne zadeve, zdravstvo, nego in varstvo potrošnikov.

Dodatne informacije so na voljo na straneh:
- Ministrstva za socialne zadeve, zdravje, nego in zaščito potrošnikov
- Agencije za zdravstveno in prehransko varnost (AGES)
- Ministrstva za notranje zadeve

Posebne informacije za podjetja (BMWD) / tudi za (poslovne) popotnike na izpostavljena rizična območja z navezavami na posamezne države (BMEIA).

Najnovejše informacije, stopnje varnosti in ukrepi v posameznih državah so dostopne tukaj.