Generalni konzulat RS Celovec /Konzularne zadeve /Državljanstvo /

Državljanstvo

Pravna podlaga: Zakon o državljanstvu Republike Slovenije

Državljanstvo Republike Slovenije se pridobi:

 • po rodu
  • če sta oba starša državljana RS, otrok pa rojen v RS ali v tujini;
  • če je en starš državljan RS in je otrok rojen v RS;
  • če je en starš državljan RS, otrok rojen v tujini in se naredi priglasitev;
  • če je en starš državljan RS, drugi starš pa neznan, neznanega državljanstva ali brez njega, otrok pa je rojen v tujini;
  • posvojenec v primeru popolne posvojitve,

 • z rojstvom na območju Republike Slovenije (če sta starša neznana, njuno državljanstvo ni znano ali sta brez državljanstva),
 • z naturalizacijo (s sprejemom pod zakonsko določenimi pogoji na podlagi prošnje),
 • po mednarodni pogodbi (begunci, azil).

Naknadni vpis rojstva in evidentiranje državljanstva

V primerih, ko se staršema, ki sta oba slovenska državljana, v tujini rodi otrok, je potrebno na upravni enoti urediti vpis rojstva otroka. Vlogo za naknadni vpis rojstva in evidentiranje državljanstva se lahko vloži tudi na Generalnem konzulatu RS v Celovcu.

Izpolnjeni in podpisani vlogi je potrebno priložiti:

 • izpisek iz matičnega registra na mednarodnem obrazcu za otroka,
 • izpisek iz matičnega registra za očeta/mater (če je rojen v tujini)
 • izpisek iz poročne knjige na mednarodnem obrazcu, če sta zakonsko zvezo sklenila v tujini,
 • zapisnik o priznavanju očetovstva, če zakonska zveza ni bila sklenjena (s prevodom v slovenski jezik),
 • potrdilo o prijavi prebivališča za otroka,

Naknadni vpis rojstva je takse prosto.

Priglasitev v državljanstvo

V tujini rojen otrok, katerega eden od staršev je ob njegovem rojstvu državljan Republike Slovenije, drugi pa je tuji državljan, pridobi po rodu državljanstvo Republike Slovenije, če je do dopolnjenega 18. leta starosti priglašen kot državljan Republike Slovenije ali če se do dopolnjenega 18. leta starosti dejansko za stalno naseli v Republiki Sloveniji s staršem, ki je državljan Republike Slovenije.

Državljanstvo Republike Slovenije pridobi oseba, rojena v tujini, starejša od 18 let, ki do dopolnjenega 36. leta starosti da izjavo, da se priglaša kot državljan Republike Slovenije, in izpolnjuje naslednja pogoja:da je od njenega rojstva do dane izjave eden od staršev državljan Republike Slovenije oziroma da je bil državljan Republike Slovenije do smrti, če je umrl pred dano izjavo,da ji po dopolnjenem 18. letu starosti državljanstvo Republike Slovenije ni prenehalo na podlagi odpusta, odreka ali odvzema.

Otroka lahko priglasi za državljana Republike Slovenije tisti od staršev, ki je državljan Republike Slovenije. Izpolnjeni in podpisani vlogi mora priložiti:

 • izpisek iz matičnega registra na mednarodnem obrazcu za otroka,
 • izpisek iz matičnega registra za očeta/mater (če je rojen v tujini)
 • izpisek iz poročne knjige na mednarodnem obrazcu, če sta zakonsko zvezo sklenila v tujini,
 • zapisnik o priznavanju očetovstva, če zakonska zveza ni bila sklenjena (s prevodom v slovenski jezik),
 • potrdilo o prijavi prebivališča za otroka,
 • 13,00 € (konzularna taksa).

Naturalizacija

Slovenska državljanska zakonodaja v okviru pridobitve državljanstva z naturalizacijo loči redno naturalizacijo, ki predvideva desetletno dobo življenja tujca v Sloveniji, in naturalizacijo z olajšavami, ki predvideva krajšo predpisano dobo dejanskega življenja tujca v Sloveniji in tako omogoča pridobitev državljanstva pod lažjimi pogoji le določenim kategorijam tujcev (če je oseba poročena s slovenskim državljanom; če je oseba izgubila slovensko državljanstvo na podlagi odpusta ali odreka; če je oseba slovenski izseljenec ali njegov potomec; če je oseba brez državljanstva (apatrid); če je oseba  begunec; če je oseba v Republiki Sloveniji obiskovala in uspešno zaključila najmanj visokošolski študij; če je oseba rojena v Sloveniji in živi v Sloveniji od rojstva dalje; če je oseba mladoletna in živi v Sloveniji).

Poleg redne naturalizacije pa obstaja tudi izredna naturalizacija, ki omogoča pridobitev slovenskega državljanstva v primeru obstoja državne koristi na določenem področju družbenega življenja, če to koristi državi zaradi znanstvenih, gospodarskih, kulturnih, nacionalnih ali podobnih razlogov in predvideva enoletno dobo dejanskega življenja v Sloveniji ter omogoča pridobitev državljanstva pod lažjimi pogoji, med drugim tujcu dopušča tudi ohranitev dosedanjega državljanstva.

Več informacij s področja državljanstva je dostopnih na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije.