Generalni konzulat RS Celovec /Konzularne zadeve /Overitve /

Overitve

Pravna podlaga: Konvencija o odpravi potrebe legalizacije tujih javnih listin, Pravilnik o overitvah javnih listin, podpisov, rokopisov in prepisov oziroma fotokopij v diplomatskih in konzularnih predstavništvih RS v tujini, nasledstvo Pogodbe med Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo in Republiko Avstrijo o medsebojnem pravnem prometu.

Generalni konzulat Republike Slovenije opravlja overitve podpisov na zasebnih listinah, rokopisov in prepisov ali fotokopij. Z overitvijo se na zasebni listini potrdi verodostojnost podpisa oz. rokopisa, na prepisu oz. fotokopiji pa istovetnost z izvirno listino. Z overitvijo se ne potrjuje resničnost vsebine listine.

Slovenija in Avstrija sta podpisnici Konvencije o odpravi potrebe legalizacije tujih javnih listin (Haag, 1961), v skladu s katero je javna listina, overjena s pečatom Apostille (potrditev pristnosti podpisa, pečata in svojstvo podpisnika), priznana v drugi državi podpisnici konvencije.

Med Slovenijo in Avstrijo velja na podlagi nasledstva določenih jugoslovansko – avstrijskih pogodb tudi pogodba o medsebojnem pravnem prometu (1954), na podlagi katere listin, ki jih je izdalo sodišče, državni organ ali notar v eni državi pogodbenici, ni treba overjati za njihovo uporabo pred sodišči ali državnimi organi v drugi državi pogodbenici.