Generalni konzulat RS Celovec /Novice /
28.05.2020  

Vlada RS sprejela novi odlok o izvajanju ukrepov na meji

26. maja 2020 je začel veljati novi Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije.

Kontrolne točke

Skladno z odlokom je mejo med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo dovoljeno prestopiti na kontrolnih točkah v času njihovega obratovanja. Izven kontrolnih točk lahko mejo prestopijo državljani Republike Slovenije ali Republike Avstrije, ki so dvolastniki ali najemniki zemljišč v obmejnem območju, imajo svoja zemljišča na obeh straneh državne meje in opravljajo kmetijsko-poljedelska ali gozdarska dela (v tem primeru ne smejo zapuščati svojega zemljišča z namenom gibanja v notranjosti države).

Mejo med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo v avstrijski zvezni deželi Koroški je možno prestopiti na naslednjih kontrolnih točkah:
• Holmec – Grablach (od 5. do 23. ure),
• Karavanke – Karawankentunnel,
• Vič – Lavamund (od 5. do 23. ure),
• Ljubelj – Loibltunnel (od 5. do 21. ure),

Pogoji vstopa

Državljani Republike Slovenije in tujci s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji lahko v Republiko Slovenijo vstopijo brez karantene. Za ostale se bo ukrep karantene odpravil postopoma, upoštevaje epidemiološko stanje v državah Evropske unije in schengenskega območja in na podlagi dvostranskih tehničnih dogovorov s temi državami ali v okviru splošnega dogovora na ravni Evropske unije, če bo ta dosežen hitreje. Na seznamu držav, iz katerih lahko osebe v Republiko slovenijo vstopajo brez karantene, je trenutno samo Hrvaška.

Osebi, ki vstopa v Republiko Slovenijo in ima stalno ali začasno prebivališče v državah članicah Evropske unije ali drugih državah schengenskega območja, ki niso na seznamu držav iz prejšnjega odstavka, se odredi karantena za obdobje 14 dni.

14-dnevna karantena se ne odredi za:

 • čezmejnega dnevnega oziroma tedenskega delovnega migranta, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni oziroma tedenski delovni migrant;
 • osebo v gospodarskem prometu oziroma dejavnostih, ki se ob prehodu meje izkaže z dokazili o opravljanju prometa oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji ali tujini (potrdilo o opravljeni prijavi začetka izvajanja storitev in potrdilo A1 v skladu z zakonom, ki ureja čezmejno izvajanje storitev) in se vrača čez mejo v istem dnevu oziroma predloži negativni izvid testa na SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od treh dni. Kadar gre za osebo, ki je zaposlena pri tujem podjetju, ki izvaja storitev v Republiki Sloveniji in pri tem biva v Republiki Sloveniji, mora ta oseba ob prehodu meje predložiti tudi naslov prebivališča v Republiki Sloveniji in negativni izvid testa na SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od treh dni;
 • osebo, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C št. 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1) ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;
 • osebo, ki izvaja prevoz blaga v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije ter za tovorni promet v tranzitu;
 • državljana Evropske unije ali druge države schengenskega območja, ki potuje čez Republiko Slovenijo v drugo državo v istem dnevu;
 • osebo z diplomatskim potnim listom;
 • osebo, ki opravlja storitve za zagotavljanje javne službe (npr. energetika, zdravstvo, promet, komunala), za katere ji je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo in bi neizvajanje teh storitev zaradi odreditve karantene lahko povzročilo večjo družbeno ali gospodarsko škodo;
 • pripadnika služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev in za osebo, ki izvaja humanitarne prevoze za Republiko Slovenijo, ki prestopa mejo zaradi izvajanja teh nalog;
 • državljana Republike Slovenije, Republike Hrvaške, Republike Avstrije, Italijanske republike ali Madžarske, ki je dvolastnik ali najemnik zemljišč in ima svoja zemljišča na obeh straneh državne meje ter opravlja kmetijsko-poljedelska dela;
 • osebo, ki ima dokazilo o načrtovanem zdravstvenem pregledu ali posegu v Republiki Sloveniji, drugi državi Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja na dan prehoda meje;
 • osebo, ki prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji, državah Evropske unije ali drugih državah schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili, ter njene starše oziroma druge osebe, ki jih prevaža in se vračajo čez mejo v istem dnevu;
 • osebo, ki dnevno ali občasno prehaja mejo, ker je zaposlena v vzgojno-izobraževalnem zavodu, gostuje v Republiki Sloveniji ali tujini kot visokošolski učitelj ali je vključena v raziskovalni projekt v Republiki Sloveniji ali tujini in to izkazuje z ustreznimi dokazili;
 • osebo, ki se udeleži pogreba bližnjega sorodnika v državi Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja in zapusti oziroma se vrne v Republiko Slovenijo v istem dnevu ter ima dokazilo o datumu in uri pogreba;
 • osebo, ki prehaja mejo iz družinskih razlogov zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani in se vrača čez mejo v istem dnevu;
 • osebo, ki je bližnji sorodnik državljana Republike Slovenije oziroma živi z njim v skupnem gospodinjstvu in ima stalno ali začasno prebivališče v državi Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja;
 • osebo, ki ima v Republiki Sloveniji v lastništvu nepremičnino ali registrirano zračno ali vodno plovilo in poseduje dokazilo o tem lastništvu, skupaj z ožjimi družinskimi člani;
 • osebo, ki ima v Republiki Sloveniji potrjeno rezervacijo nočitve turističnega obrata in to izkazuje z dokazilom rezervacije.

Vstop za državljane tretjih držav

Osebi, ki prihaja iz tretje države, se odredi karantena za obdobje 14 dni.

Vstop osebi, za katero se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bo mogla zapustiti ozemlja Republike Slovenije, se v Republiko Slovenijo ne dovoli.

V primeru državljanov tretjih držav se ukrep 14-dnevne karantene ne uporablja za:

 • osebe, ki se udeležijo pogreba bližnjega sorodnika in zapustijo Republiko Slovenijo v istem dnevu ter imajo dokazilo o datumu in uri pogreba;
 • osebe, ki izvajajo prevoz blaga v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije v tretjo državo, ter za tovorni promet iz tretjih držav v tranzitu in osebe, ki so napotene na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to izkazujejo s spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza ali z drugo ustrezno listino, s katere je mogoče razbrati napotitev osebe s strani delodajalca;
 • osebe z diplomatskim potnim listom;
 • osebe iz tretjih držav, ki zagotavljajo storitve, za katere jim je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko, zaradi neizvajanja teh storitev, zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode;
 • pripadnike služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev in za osebe, ki izvajajo humanitarne prevoze za Republiko Slovenijo, ki so prestopali mejo zaradi izvajanja svojih nalog;
  • osebe, ki potujejo čez Republiko Slovenijo v drugo državo v istem dnevu;
 • osebe, ki prehajajo mejo zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje ali znanstveno raziskovanje in to izkazujejo z ustreznimi dokazili ter predložijo negativni izvid testa na SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od treh dni;
 • osebe, ki imajo dokazilo o načrtovanem zdravstvenem pregledu ali posegu v Republiki Sloveniji.

Celotno besedilo odloka je dostopno na naslednji povezavi: https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020076.pdf (str. 2726).