Generalni konzulat RS Celovec /Novice /
05.12.2012  

Kako z znanostjo ohraniti ravnotežje na Zemlji - članek zunanjih ministrov Zelene skupine

V Katarju potekajo letna podnebna pogajanja Organizacije združenih narodov. Zunanji ministri držav članic Zelene skupine, ki združujejo države iz različnih delov sveta, želijo poudariti, da je znanost ključna podlaga za nadaljnje mednarodno sodelovanje in obravnavo uničujočih posledic podnebnih sprememb in okoljskih sprememb na splošno.

 

Onesnaženje, ki je bilo sprva prostorsko zamejeno, je zaradi posledic človekove dejavnosti preraslo v grožnjo za ves svet. Čeprav je Zemlja zaprt sistem, so antropogeni pritiski nanj že tako hudi, da se velikim okoljskim spremembam morda ne bo več mogoče izogniti.

Podnebne spremembe so v resnici problem energije. Tako se denimo v zvezi z izpusti toplogrednih plinov prepočasi premikamo v pravi smeri. Vsakodnevno lahko na lastni koži občutimo, kako spremenjeno podnebje vpliva tudi na pogostnost, intenzivnost, razširjenost, trajanje in čas nastanka skrajnih vremenskih in podnebnih pojavov. Hkrati podnebne spremembe povzročajo sicer postopen, vendar nezanemarljiv dvig povprečne temperature in morske gladine, kar bo dolgoročno vplivalo na naše življenje.

 

 

Vse večje so tudi gospodarske izgube zaradi vremenskih ujm in s podnebjem povezanih naravnih nesreč. Ekonomisti segrevanje ozračja umeščajo med strateška vprašanja in v ta namen spodbujajo zeleno gospodarstvo in strategije naložb v nove tehnologije in pristope, s katerimi bi omilili podnebne spremembe. Zelena rast bo v prihodnje eno najpomembnejših gibal gospodarske rasti in ustvarjanja delovnih mest. Zagotavlja namreč močne spodbude za podjetništvo, čiste in zelene raziskave in razvoj ter preskušanje in omogoča ekosistemske storitve v okoljskih in trajnostnih panogah. Če se družbe in gospodarstva ne bodo ustrezno prilagajali, bo to sčasoma negativno vplivalo na gospodarsko rast.

 

Znotraj znanstvenih krogov, ki se ukvarjajo s podnebnimi spremembami, ima Medvladni odbor za podnebne spremembe (IPPC) posebno mesto kot most med znanostjo o podnebnih spremembah in javno politiko. Znanstvenih izsledkov o podnebnih spremembah in njihovih posledicah je vse več in več. Z ustreznim seznanjanjem z znanstvenimi dognanji se lahko krepi zavest nosilcev odločanja, da lažje predvidijo podnebne spremembe, se nanje pripravijo in odzovejo.

 

Znanstveniki že opozarjajo, da je vplive podnebnih sprememb na naravno in človekovo okolje v posameznih delih sveta že mogoče čutiti. Za boljše poznavanje problematike četrto ocenjevalno poročilo IPCC navaja pet "razlogov za skrb": 1) dvig povprečne svetovne temperature za 2 °C glede na temperature iz leta 1990 bi škodil več edinstvenim in ogroženim ekosistemom, še zlasti koralnim grebenom in obalnim območjem; 2) povečala se bo pogostnost in moč mnogih skrajnih podnebno pogojenih pojavov; 3) države v razvoju bodo bolj na udaru podnebnih sprememb; 4) večina svetovnega prebivalstva bi čutila negativne posledice skupnih vplivov na trgovino; in 5) hitro segrevanje za več kot 3 °C bi povzročilo obsežne spremembe v podnebnem sistemu, kot je prekinitev termohalinskega kroženja, taljenje Zahodnoarktičnega ledenega pokrova ter povratni vplivi cikla podnebje-biosfera-ogljikov dioksid.

Tako kot podnebne spremembe različno prizadenejo razvite države in države v razvoju, se moramo zavedati, da se zaradi političnih, družbenih in ekonomskih neenakosti razlikuje tudi njihov vpliv na moške in ženske. Učinkovit odziv na podnebne spremembe mora tako vključevati načelo enakosti spolov ter ženske in moške enakovredno vključiti v odločanje in izvajanje.

Glede na to, da velik delež svetovnega prebivalstva že čuti podnebne spremembe, morajo politične odločitve sloneti na znanstvenih dokazih. Prav zato naše države tako odločno podpirajo uporabo čiste energije in hkrati dosledno upoštevajo mnenje znanosti. Zelenortski otoki so se zavezali k uporabi energije vetra in sonca. Kostarika je v mednarodni skupnosti enostransko razglasila, da bo zmanjšala neto izpuste ogljikovega dioksida in do leta 2012 postala ogljično nevtralna. Islandiji je že uspel velik preskok na obnovljive vire, zdaj pa v sodelovanju s Skupino Svetovne banke afriške države seznanja z uporabo geotermalne energije.  Singapur, ki je kot mestna država prikrajšan za uporabo alternativnih virov energije, uvaja obvezno upravljanje z energijo pri velikih industrijskih porabnikih in si prizadeva, da bi do leta 2030 osemdeset odstotkov zgradb postalo bolj ekoloških. Najboljše prakse Slovenije s projektom "Slovenija znižuje CO2" so potrdile, da sodelovanje vsakega od nas pripomore k doseganju skupnih ciljev.

Ker se zavedamo resnosti problema in kako nujno ga je treba rešiti, spodbujamo vse, da bolje izkoristijo znanstvena dognanja, ki so učinkovito orodje za skupno iskanje rešitev.

 

Zelena skupina je neformalna skupina, ki združuje zunanje ministre Islandije, Kostarike, Singapurja, Slovenije, Združenih arabskih emiratov  in Zelenortskih otokov. Cilj  skupine je krepitev zavedanja, da so okoljske teme del zunanjepolitične agende. Sodelovanje je osredotočeno zlasti na podnebne spremembe, obnovljive vire energije, trajnostni razvoj in trajnostno upravljanje z vodo.

 

 

Posebej se zahvaljujemo dr. Lučki Kajfež Bogataj, članici IPCC in profesorici na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, za njen znanstveni prispevek k članku.